Przedszkole Samorządowe w Bobowej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017

Email Drukuj PDF

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Przedszkola Samorządowego w Bobowej

w roku szkolnym 2016/2017

 

MAJ 2017

Opracowanie raportu:  koordynator  zespołu d/s  ewaluacji Bożena Tabiś

Dane placówki:

Nazwa

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Bobowa

Ulica

Pocztowa 4

Poczta

38-350 Bobowa

Województwo

małopolskie

Powiat

gorlicki

Gmina

Bobowa

Telefon

18 351 40 73

Regon

000971531

Publiczność

Publiczne

Kategoria uczniów

Dzieci od 3-6 roku życia

Liczba dzieci

50

Nauczyciele zatrudnieni

3

Pomoc nauczyciela

1

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

- j. angielski

- religia

- rytmika

- zajęcia logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz placówki:

Przedszkole Samorządowe w Bobowej jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Bobowa. Do placówki uczęszcza 50 dzieci z terenu  gminy Bobowa. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00. W placówce funkcjonują dwa oddziały, do którego uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia.

W czasie zajęć prowadzonych na terenie placówki dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych.

Do realizacji podstawy programowej i celów statutowych przedszkole posiada dwie duże sale zabaw, szatnię i łazienkę. Pomieszczenia przeznaczone do zajęć są wyposażone w coraz to nowocześniejszy sprzęt audiowizualny, zabawki, pomoce dydaktyczne itp. W tym roku zakupiono tablicę interaktywną, która znajduje się w jednej z sal.

Wystrój przedszkola dostosowany jest do potrzeb dzieci i rozwijania ich aktywności.

Zajęcia odbywają się także poza budynkiem przedszkola: na placu zabaw czy też w terenie.

 

Przedmiot ewaluacji:

 

Wymaganie 7

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 

Cel:

Zebranie wszechstronnych informacji i zbadanie czy nauczyciele współdziałają i wspomagają siebie nawzajem w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Zbadanie, czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy, pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

 

Pytania kluczowe:

1. Czy nauczyciele pracują w zespołach?

2. Jakiego rodzaju zespoły nauczycieli funkcjonują w przedszkolu?

3. W jakim stopniu nauczyciele są zaangażowani w planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych?

4. Przy realizacji jakich działań nauczyciele współpracują ze sobą?

5. Jakie formy współpracy nauczycieli istnieją w przedszkolu?

6. W jaki sposób nauczyciele ustalają formy współpracy, doskonalą metody i formy tej współpracy?

7. W jaki sposób współpraca nauczycieli wpływa na doskonalenie i efekty pracy nauczyciela?

8. Na czym polega wzajemna pomoc nauczycieli w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy?

 

 

Kryteria ewaluacji:

1. W przedszkolu  funkcjonują zespoły. Współpraca nauczycieli na WDN wpływa na podniesienie pracy placówki i korzystnie oddziałuje na rozwój wychowanków.

2. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych,

dzielą się wiedzą i doświadczeniem, pomagając sobie nawzajem.

3. Organizacja i realizacja procesów edukacyjnych jest wynikiem wspólnych działań nauczycieli.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy pracy.

4. Wzajemna pomoc nauczycieli w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy polega na

wspólnym analizowaniu wyników ewaluacji wewnętrznej.

 

Metody i techniki badawcze:

 • Badanie ankietowe nauczycieli.
 • Wywiad z dyrektorem.
 • Analiza dokumentów.

 

Narzędzia badawcze:

 • Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.
 • Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem.

 

Źródła informacji:

 • Opinia Rada Rodziców
 • Nauczyciele
 • Dyrektor
 • Dokumentacja

 

WSTĘP DO RAPORTU

 

Szukając odpowiedzi na nurtujące nas pytania zespół do spraw ewaluacji opracował kwestionariusz ankiety dla nauczycieli oraz kwestionariusz wywiadu z dyrektorem, a także dokonano analizy odpowiedniej dokumentacji i zwrócono się z prośbą o wyrażenie opinii przez Radę Rodziców. Zbieranie danych przebiegało zgodnie z wyznaczonymi w harmonogramie terminami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE

Dane zebrane podczas badań, ich szczegółowe wyniki i analiza z wnioskami znajdują się w oddzielnej dokumentacji dołączonej do niniejszego raportu.

 

Czy nauczyciele pracują w zespołach?

Według pani dyrektor nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Bobowej współpracują
w zespołach zadaniowych w celu planowania i realizacji procesów edukacyjnych. Wymieniają wiedzę i doświadczenia nie tylko w ramach działających w przedszkolu zespołów, ale także w sytuacjach doraźnych, zaistniałych w sposób nieoczekiwany.

Na podstawie wyników badań ankietowych dla nauczycieli można stwierdzić, że wszyscy nauczyciele pracują w zespołach.

Zdaniem Rady Rodziców nauczyciele współpracują ze sobą w codziennej pracy. Potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci omawiane są na bieżąco pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Wszyscy nauczyciele współpracują i wspierają się w planowaniu i realizowaniu szeregu różnorodnych działań.

W dziennikach zajęć, w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej zapisy świadczą o współpracy nauczycieli i dotyczą w dużej mierze organizacji imprez, uroczystości, zajęć koleżeńskich, spacerów i wycieczek itp. Nauczyciele wspólnie realizują liczne projekty edukacyjne i ma to swoje odzwierciedlenie w dziennych zapisach w dzienniku zajęć, samoocenie pracy nauczyciela, w kronice przedszkolnej, w galerii zdjęć na stronie internetowej, podziękowaniach i certyfikatach.

Jakiego rodzaju zespoły nauczycieli funkcjonują w przedszkolu?

Według pani dyrektor, w przedszkolu funkcjonują następujące rodzaje zespołów: zespół do spraw ewaluacji, Rada Pedagogiczna, zespół do spraw rekrutacji.

Zdaniem nauczycieli w przedszkolu funkcjonują różnego rodzaju zespoły. Nauczyciele biorą udział w pracach zespołu ds. ewaluacji, zespołu ds. rekrutacji, Radzie Pedagogicznej i zespołach powoływanych na bieżąco w razie potrzeb oraz w komisji świadczeń socjalnych.

Analizując przedszkolną dokumentację, można stwierdzić, że w przedszkolu istnieją: plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,  plan współpracy z rodzicami, plan organizacji imprez i uroczystości, plan pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, regulamin rekrutacji, plan nadzoru pedagogicznego.

Harmonogramy pracy zespołów są przedstawiane na początku roku szkolnego i składane w postaci dokumentów u dyrektora przedszkola.

Nauczyciele składają sprawozdania-samoocenę swojej pracy na podsumowanie I półrocza oraz na zakończenie roku szkolnego.

W  Księdze protokołów znajdują się zapisy świadczące o funkcjonowaniu w przedszkolu zespołów. Księga protokołów zawiera także sprawozdania z działalności i pracy nauczycieli oraz wnioski do dalszej pracy.

W jakim stopniu nauczyciele są zaangażowani w planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych?

Zdaniem dyrektor wszyscy nauczyciele angażują się w wysokim stopniu w pracę zespołów funkcjonujących w przedszkolu (ze względu na małą liczbę nauczycieli), a koordynatorów powołuje dyrektor. Efekty pracy zespołów są analizowane i modyfikowane w miarę potrzeb placówki. Nauczyciele za swe zaangażowanie  w planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych nagradzani są w postaci dodatku motywacyjnego, nagród dyrektora, dofinansowaniu szkoleń oraz okazywaniu zaufania i zapewnieniu swobody działania.

Nauczyciele zgodnie twierdzą (100%), że w znacznym stopniu są zaangażowani w planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych i często (min. raz w miesiącu) planują działania w przedszkolu. Zespoły, w których uczestniczą nauczyciele dokonują analizy efektów swojej pracy oraz dokumentują ją.

Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej zawiera informacje na temat poruszanych rozmów, dyskusji, omawiania spraw bieżących, ustalania osób odpowiedzialnych za realizowanie konkretnych działań i uroczystości.

Przy realizacji jakich działań nauczyciele współpracują ze sobą?

Według dyrektor nauczyciele wspólnie podejmują działania przy tworzeniu procesów wspomagania i rozwoju oraz edukacji dzieci i współdziałają w tym zakresie.

Dyrektor wymieniła różne sposoby wspierania się nauczycieli w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Należą do nich: współorganizowanie imprez i uroczystości, przedsięwzięć przedszkolnych; wspólne podejmowanie decyzji o wyborze programów; organizację konkursów, zawodów sportowych; opracowywanie wniosków do dalszej pracy; dzielenie się pomocami dydaktycznymi; organizację przedszkolnych wycieczek; dzielenie się umiejętnościami i wiedzą zdobytą podczas szkoleń i warsztatów; wspomaganie nauczycieli młodszych stażem; organizację i udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych; zajęcia otwarte; planowanie i realizację działań promujących przedszkole.

Nauczyciele przedszkola twierdzą, że współpracują ze sobą przy realizacji szeregu różnych działań. Przykładami są:

uroczystości przedszkolne i środowiskowe, wspólne imprezy przedszkolne, organizacja konkursów, udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach, zajęcia koleżeńskie, udział w wycieczkach, tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych, realizacja dodatkowych programów, udział w zebraniach, zajęcia otwarte, organizacja pracy placówki – dokumentacja, podejmowanie wspólnych ustaleń odnośnie zachowania dzieci i systemu nagród, kar, tablica motywacyjna, współpraca i integrowanie rodziców w szereg działań.

W dziennikach zajęć, w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej zapisy świadczą
o współpracy nauczycieli i dotyczą w dużej mierze organizacji imprez, uroczystości, zajęć koleżeńskich, spacerów i wycieczek itp.

Nauczyciele wspólnie realizują liczne projekty edukacyjne i ma to swoje odzwierciedlenie
w dziennych zapisach w dzienniku zajęć, samoocenie pracy nauczyciela, w kronice przedszkolnej, w galerii zdjęć na stronie internetowej, podziękowaniach i certyfikatach.

W opinii Rady Rodziców wszyscy nauczyciele współpracują i wspierają się w planowaniu
i realizowaniu szeregu różnorodnych zajęć, akcji, uroczystości, przedsięwzięć, wspólnych zajęć, zajęć otwartych dla rodziców, konkursów, wycieczek itp.

Nauczyciele systematycznie przeprowadzają pedagogizację rodziców, informują o postępach
i trudnościach dzieci podczas spotkań, rozmów indywidualnych a także poprzez materiały na gazetkach ściennych i artykuły umieszczane w książeczkach miesiąca, na stronie przedszkola.

Jakie formy współpracy nauczycieli istnieją w przedszkolu?

Według dyrektor przedszkola najważniejszymi formami współpracy nauczycieli są: wymiana doświadczeń, rozmowa i dyskusja. Praca w zespołach, wspólne organizowanie uroczystości, imprez, wycieczek, akcji, przedsięwzięć i konkursów, co  daje dużo satysfakcji. Na uwagę zasługuje fakt - zdaniem dyrektor, że dzięki dobrej współpracy nauczycieli przedszkole osiąga wysokie wyniki i wysoki poziom jakości pracy.

Do wymienionych form współpracy badani nauczyciele zaliczają:

rozmowę, dyskusję, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - wymiana doświadczeń, zajęcia koleżeńskie, omawianie i organizacja imprez przedszkolnych, organizacja wycieczek, organizacja konkursów, praca w zespołach i komisjach, dzielenie się obowiązkami.

Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej zawiera informacje na temat poruszanych rozmów, dyskusji, omawiania spraw bieżących, ustalania osób odpowiedzialnych za realizowanie konkretnych działań i uroczystości.

Nauczyciele doskonalą metody i formy własnej pracy we współpracy z innymi nauczycielami. Jak wynika z  Księgi protokołów nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia własnej pracy, biorą udział w kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych, a następnie dzielą się umiejętnościami zdobytymi podczas tych szkoleń.

Zdaniem Rodziców nauczyciele wspólnie omawiają i rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy pracy i współpracy także z rodzicami.

W jaki sposób nauczyciele ustalają formy współpracy, doskonalą metody i formy tej współpracy?

Zdaniem dyrektor przedszkola nauczyciele ustalają formy współpracy i należą do nich: udział w WDN, warsztatach, konferencjach, studiowanie fachowej literatury, samokształcenie i korzystanie z tzw. dobrych praktyk.

Według dyrektor nauczyciele wykorzystują w swojej działalności dydaktyczno – wychowawczej wnioski wypływające ze współpracy. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej prowadzą dyskusje, analizują wyniki nauczania, wychowania i opieki, formują precyzyjne wnioski i dokumentują je. Wnoszą także propozycje nowości do programu wychowawczego przedszkola.

Na podstawie badań ankietowych z nauczycielami stwierdza się, że nauczyciele w różnoraki sposób ustalają formy współpracy. Doskonalenie metod i form tej współpracy odbywa się poprzez:

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, udział w szkoleniach i warsztatach – przekazywanie wiedzy, doskonalenie metod i form pracy -  dzielenie się dobrą praktyką, omawianie realizacji podstawy programowej, wzajemne konsultacje i  wdrażanie wniosków, projekcja przygotowanych prezentacji, filmów edukacyjnych, organizowanie zajęć, uroczystości, imprez, konkursów i wycieczek.

Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej zawiera informacje na temat poruszanych rozmów, dyskusji, omawiania spraw bieżących, ustalania osób odpowiedzialnych za realizowanie konkretnych działań i uroczystości.

Nauczyciele doskonalą metody i formy własnej pracy we współpracy z innymi nauczycielami. Jak wynika z  Księgi protokołów nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia własnej pracy, biorą udział w kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych, a następnie dzielą się umiejętnościami zdobytymi podczas tych szkoleń.

Zdaniem Rady Rodziców nauczyciele omawiają i rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy pracy.

Nauczyciele wdrożyli do pracy z dziećmi ujednolicony system kar i nagród oraz zasady postępowania w grupie. Rodzice i dzieci znają zasady właściwego zachowania.

Nauczyciele systematycznie przeprowadzają pedagogizację rodziców, informują o postępach
i trudnościach dzieci podczas spotkań, rozmów indywidualnych a także poprzez materiały
na gazetkach ściennych i artykuły umieszczane w książeczkach miesiąca, na stronie przedszkola.

W jaki sposób współpraca nauczycieli wpływa na doskonalenie i efekty pracy nauczyciela?

Dyrektor przedszkola twierdzi, że efektami współpracy zespołowej są: dobry poziom wychowania, nauczania i opieki; dobra opinia o przedszkolu w środowisku lokalnym,; dobra atmosfera sprzyjająca podejmowaniu kolejnych wyzwań przez zespół nauczycieli; dążenie do podnoszenia jakości pracy przedszkola poprzez budowanie pozytywnego obrazu przedszkola
w środowisku lokalnym; dążenie do dobrej współpracy z rodzicami. Zaś korzyściami dla uczniów i placówki są: wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole; miła atmosfera
i poczucie bezpieczeństwa; zaufanie rodziców do przedszkola; brak większych problemów wychowawczych.

Nauczyciele twierdzą zgodnie, że współpraca nauczycieli wpływa na doskonalenie i efekty pracy w różnorodny sposób. Nauczyciele wspierają się w codziennej pracy, wspólnie ustalają
i planują działania, współpracują i razem realizują programy, projekty, biorą udział w akcjach, korzystają z wzajemnej pomocy itp. Wszystko to wpływa na doskonalenie pracy nauczycieli 
i podnoszenie jakości pracy przedszkola.

Podsumowując analizę dokumentacji stwierdza się, że nauczyciele współpracują ze sobą podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych oraz różnorodnych akcji, uroczystości, imprez, przedsięwzięć, analizują podejmowane działania dydaktyczne, przeprowadzają wspólnie zajęcia koleżeńskie, konkursy, zawody sportowe, organizują wycieczki itp.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

Wszystko to wpływa na doskonalenie i efekty pracy nauczyciela oraz podnoszenie jakości pracy placówki.

Zdaniem Rady Rodziców nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Bobowej współpracują ze  sobą  podczas  planowania  i realizowania procesów edukacyjnych. Nauczyciele omawiają i rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy pracy. Potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci omawiane są na bieżąco pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Nauczyciele systematycznie przeprowadzają pedagogizację rodziców, informują o postępach i trudnościach dzieci podczas spotkań, rozmów indywidualnych a także poprzez materiały na gazetkach ściennych i artykuły umieszczane w książeczkach miesiąca, na stronie przedszkola. Wszystko to wpływa na doskonalenie i efekty pracy nauczyciela oraz podnoszenie jakości pracy placówki.

 

8. Na czym polega wzajemna pomoc nauczycieli w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy?

Według dyrektor nauczyciele wspólnie podejmują działania przy tworzeniu procesów wspomagania i rozwoju oraz edukacji dzieci i współdziałają w tym zakresie.

Zdaniem badanych nauczycieli wzajemna pomoc nauczycieli w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy polega na:

współpracy i współorganizacji uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych, organizacji konkursów, wspólnie podejmowanych decyzjach o istotnych sprawach, organizacji wycieczek, organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, zajęciach koleżeńskich, dzieleniu się umiejętnościami i wiedzą zdobytą podczas szkoleń i warsztatów, dzieleniu się materiałami dydaktycznymi, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólnej analizie osiągnięć i problemów, przygotowaniu i realizacji projektów, przygotowaniu programów, przygotowaniu i realizacji innych przedsięwzięć, opracowywaniu wniosków do dalszej pracy.

Zdaniem Rady Rodziców nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Bobowej współpracują ze sobą w codziennej pracy. Potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci omawiane są na bieżąco pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Nauczyciele omawiają i rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy pracy.

 

WNIOSKI  Z  PRZEPROWADZONEJ  EWALUACJI

Mocne strony:

1.Wszyscy nauczyciele współpracują w zespołach, współdziałają ze sobą i wspierają się w działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Wymieniają wiedzę i doświadczenia nie tylko w ramach działających w przedszkolu zespołów, ale także w sytuacjach doraźnych, zaistniałych w sposób nieoczekiwany i nieplanowany.

2. W przedszkolu funkcjonują różne rodzaje zespołów zadaniowych: Rada Pedagogiczna, zespół do spraw ewaluacji, zespół do spraw rekrutacji, komisji świadczeń socjalnych oraz zespoły powoływane na bieżąco w razie potrzeb. W zespołach wypracowuje się formy i metody pracy, dokumentację, dokonuje się analizy, opracowuje się wnioski do dalszej pracy

3. Wszyscy nauczyciele w wysokim stopniu zaangażowani są w pracach zespołów funkcjonujących w przedszkolu.

4. Nauczyciele przedszkola współpracują i wspierają się w planowaniu i realizowaniu szeregu różnorodnych działań: zajęć, akcji, uroczystości, przedsięwzięć, wspólnych zajęć koleżeńskich, zajęć otwartych dla rodziców, konkursów, wycieczek itp.

5. Najważniejszymi formami współpracy nauczycieli są: wymiana doświadczeń, rozmowa
i dyskusja, omawianie i planowanie życia przedszkolnego. Na uwagę zasługuje fakt - zdaniem dyrektor, że dzięki dobrej współpracy nauczycieli przedszkole osiąga wysokie wyniki i wysoki poziom jakości pracy.

6. Nauczyciele ustalają formy współpracy i należą do nich: udział w WDN, warsztatach, konferencjach, studiowanie fachowej literatury, samokształcenie i korzystanie z tzw. dobrych praktyk. Nauczyciele prowadzą dyskusje, analizują wyniki nauczania, wychowania i opieki, formują precyzyjne wnioski i dokumentują je. Wnoszą także propozycje nowości do programu wychowawczego przedszkola.

Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, które następnie wykorzystywane są  w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

7. Współpraca pozytywnie wpływa na podniesienie jakości pracy przedszkola oraz korzystnie oddziałuje na rozwój wychowanków, działania wychowawcze podejmowane w przedszkolu są spójne i adekwatne do potrzeb dzieci.

8. Wzajemna pomoc nauczycieli w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy polega na:

współpracy i współorganizacji podejmowanych różnorodnych działań dydaktyczno-wychowawczych, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, zajęciach koleżeńskich, dzieleniu się umiejętnościami i wiedzą zdobytą podczas szkoleń i warsztatów, dzieleniu się materiałami dydaktycznymi, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólnej analizie osiągnięć
i problemów, przygotowaniu i realizacji projektów, przygotowaniu programów, przygotowaniu
i realizacji innych przedsięwzięć, opracowywaniu wniosków do dalszej pracy.

 

Załączniki

 1. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.
 2. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem.
 3. Opracowanie i analiza wyników ankiety z nauczycielami.
 4. Opracowanie i analiza odpowiedzi uzyskanych w kwestionariuszu wywiadu z dyrektorem.
 5. Opinia Rady Rodziców
 6. Notatka z analizy dokumentów

 

Bobowa, 25.05.2017r.                                                                                                        Opracowanie:  koordynator  zespołu d/s  ewaluacji Bożena Tabiś