Przedszkole Samorządowe w Bobowej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut

Email Drukuj PDF

STATUT


PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO W  BOBOWEJ

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. Z 2004r. U 256 poz.2572 z późn. zm.)

2. Ustawa z 29 grudnia 2015r. o zmianie UOSO i niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2016r. poz. 35,668,1010)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr.61. poz.624 z późn.zm.)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r. Poz. 191 z póńź. zm.

5. Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 27 sierpnia 2015r. ( Dz. U. z 2015r. nr 168, poz. 1270)

6. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach ( Dz. U. z 2013r. Poz. 532)

7. Rozporządzenie MEN z 17 czerwca 2016r. poz. 895 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenia ONZ w dniu 20 listopada 1989r. ( Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526,527 z późn. zm.)

9. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1979r. ( Dz. U. 1998 z późn. zm)

 

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA I INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Samorządowe w Bobowej

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Pocztowej 4 w Bobowej.

3. Adres przedszkola: 38-350 Bobowa, ul. Pocztowa 4

4. Przedszkole pracuje  9 godzin dziennie od godz. 7.00 do godz. 16.00.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bobowa.

6. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy w rozumieniu Uchwały Rady Gminy Bobowa
nr XI/88/07 z dnia 30. 11.2007r.

7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

8. Przedszkole używa pieczęci podłużnej:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

w Bobowej

38-350 Bobowa, ul. Pocztowa 4

tel. (018) 351 40 73

NIP 738-16-96-534 REGON 000971531

 

9. Dane kontaktowe przedszkola:

tel. (018) 351 40 73,

adres e- mail: przedszkolebobowa@wp.pl

strona internetowa przedszkola: www.przedszkole.bobowa.pl

 

§ 2

1.Przedszkole jest placówką publiczną, która:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2)  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego - w godzinach od 8.00 do 13.00,

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

§ 3

1. Przedszkole realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  ustawy o  systemie  oświaty oraz
z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 4

1.  Celem przedszkola jest:

1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek,

4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie  oraz  nauce  dzieci 
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestniczenia
w zabawach i grach sportowych,

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świece społecznym, przyrodniczym i  technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,  aktywności  i  samodzielności,  a  także  kształtowanie  tych  wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

11)  kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania,

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r.o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 573 oraz z 2016r. poz.749), podtrzymywanie
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

2. Powyższe cele i zadania przedszkole realizuje poprzez:

1) zapewnienie opieki pedagogicznej i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

4) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk, zachodzących
w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

6) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

7) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowanie zachowań prozdrowotnych i bezpiecznego postępowania,

8) stwarzanie ciekawych sytuacji edukacyjnych z całą grupą i w małych zespołach.

9) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości, kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

10) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi

uczuciowej z rodziną,

11) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

12) integrowanie treści edukacyjnych,

13) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

14) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

 

§ 5

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, w tym zajęcia z języka angielskiego;

2)      zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

3)      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

4)      okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;

5)      spontaniczna działalność dzieci;

6)      zajęcia dodatkowe.

§ 6

1.   W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego jako przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, w ramach podstawy programowej.

Przedszkole    organizuje    naukę    religii  i   innych   zajęć   dodatkowych:   m.in.  rytmika.

2. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy wychowania przedszkolnego.

3.  Osoby    prowadzące   zajęcia   dodatkowe   powinny   posiadać   odpowiednie   kwalifikacje.

§ 7

1. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną we współpracy
z poradnią (PPP), polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

2. Korzystanie z w/w pomocy jest nieodpłatne.

3. Badania psychologiczne dziecka i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa za zgodą rodziców i w świetle obowiązujących przepisów prawa.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy: rodziców, nauczycieli, dyrektora przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych specjalistów.

5. O potrzebie i formach udzielania pomocy nauczyciel informuje dyrektora i rodziców dziecka.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielają nauczyciele we współpracy
z dyrektorem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami, specjalistami i innymi instytucjami wspomagającymi według potrzeb.

7. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych i innych zajęć
o charakterze terapeutycznym, mających na celu wspomaganie rozwoju dziecka,
a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych
oraz eliminowanie przyczyn,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

 

 

 

 

§ 8

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialni
są nauczyciele i pomoc nauczyciela, którym dyrektor powierzył prowadzenie oddziału. Odpowiedzialność nauczyciela i pomocy nauczyciela rozpoczyna się od  momentu  powierzenia  przez  rodzica  (prawnego opiekuna)  dziecka  nauczycielce  lub

Pomocy  nauczyciela  (po uprzednim przygotowaniu go do pobytu w przedszkolu w szatni).

Odpowiedzialność nauczyciela i pomocy nauczyciela kończy się z chwilą odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub upoważnioną osobę)  z  przedszkola.

4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) na piśmie skierowanym do nauczyciela upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola, podając imię i nazwisko osoby upoważnionej  oraz  nr  dowodu  osobistego. Upoważniony  przy  odbiorze  dziecka  z przedszkola na prośbę nauczyciela winien okazać dowód tożsamości.

6. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola nauczyciel winien telefonicznie skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku, gdy pod wskazanymi  numerami  telefonów  (praca,  dom)  nie   można  uzyskać   informacji    o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel odczekuje z dzieckiem w placówce 60 minut. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 9

1. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice.

2. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach).

3. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

 

4. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

5. Dzieci za zgodą rodziców powinny być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Stawkę  ubezpieczenia ustala się corocznie na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

§ 10

1.  Nauczyciel  odpowiada  za  zdrowie  i  bezpieczeństwo  powierzonych  jego  opiece dzieci.

2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem  dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.

3. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi towarzyszy pomoc nauczyciela.

4. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek, w tym autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Dzieci, którym Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

6. Rodzice dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania
i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

 

§ 11

1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki, albo poprawę skuteczności działania przedszkola uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę przedszkola.

2. Działania   powyższe   będą   podejmowane   zgodnie   z   obowiązującymi   w   tym   zakresie przepisami oświatowymi.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 12

l. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców

4) Rada Przedszkola z chwilą jej powołania

 

§ 13

1. Przedszkolem kieruje dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący przedszkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 14

 

1. Dyrektor przedszkola:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz

2) sprawuje nadzór pedagogiczny

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom
i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

5) zapewnia wszystkim pracownikom odpowiednie warunki bhp i właściwą organizację pracy przedszkola

6) przewodniczy a zarazem jest członkiem Rady Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących

7) organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

 

2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:

1) planuje, organizuje diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej                         i opiekuńczej placówki, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

2) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu diagnozy, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu
z instytucjami wspomagającym

3) systematycznie kontroluje przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki

4) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego uwzględniając plan nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan

5) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności opiekuńczej, wychowawczej
i opiekuńczej przedszkola oraz podejmuje działania naprawcze

6) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru

 

3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy:

1) prowadzi hospitacje zajęć z dziećmi, hospitacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę nauczycieli

2) inspiruje nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych

3) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

5) przekazuje informacje o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i placówek

6) bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych,                   wychowawczych i opiekuńczych placówki, a w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach.

§ 15

1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą                   Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym.

2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.

3. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola i zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami.

 

§ 16

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

2. Tworzy właściwą atmosferę pracy, akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości

3. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny

4. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia.

5. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.

 

 

§ 17

1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Dyrektor może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m. in:

1) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji placówki,

2) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,

3) wraz z nauczycielami opracowuje Roczny Plan Pracy Przedszkola.

§ 18

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola                  w zakresie jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym i członkiem Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 19

 

1. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy                             w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,                    z  tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

3. Rada Pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii rodziców przedstawia dyrektorowi
do zatwierdzenia  zestaw programów.

4. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca, odpowiednio zestaw   programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

§ 20

 

l. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

l) zatwierdzanie planów i programów pracy przedszkola,

2) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian i jego do uchwalenie,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) ustalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, zestawu programów wychowania przedszkolnego i Pakietów Edukacyjnych dla dzieci,

5) uchwalanie regulaminu działalności Rady i jego zmian,

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

8) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola,

9) wykonywanie zadań rady przedszkola w przypadku gdy nie została utworzona.

 

2. Rada Pedagogiczna wyraża opinię w sprawie:

1)  organizacji pracy przedszkola i jej zmian w arkuszu organizacyjnym ,w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczycieli,

2) projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu i środków specjalnych

3) opiniowanie programów opracowanych przez nauczycieli dopuszczonych przez Dyrektora do realizacji w przedszkolu

4) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) opiniowanie przedszkolnego zestawu programów,

7)  powierzenia lub przedłużenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

8) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej,

9) aktu założycielskiego zespołu szkół, w przypadku gdyby przedszkole miało być połączone
w zespół,

10) programu i harmonogramu poprawy efektywności procesu wychowawczo-dydaktycznego
i opiekuńczego wdrażanego na skutek stwierdzenia, przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, niedostatecznych efektów pracy przedszkola.

 

3. Rada Pedagogiczna wnioskuje:

1) do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

2) do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia,

3) do dyrektora o zorganizowanie posiedzenia Rady Pedagogicznej (na wniosek
co najmniej 1/3 jej członków),

4) o powołanie komisji wnioskowej lub komisji zadaniowej w razie takiej potrzeby,

5) o zaproszenie na posiedzenie Rady Pedagogicznej z głosem doradczym osoby nie będącej członkiem Rady,

6) do organu sprawującego nadzór przedszkole pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego
w przedszkolu,

7)  o wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

§ 21

1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                                 w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 22

l. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej
są protokołowane zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

§ 23

l. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rad Pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

2. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§ 24

 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem przedszkola.

 

§ 25

1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu     sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

2. Może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

3. Na wniosek dyrektora może zaopiniować pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

4. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

 

 

§ 26

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Zapewniają one bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez :

1) organizowanie wspólnych posiedzeń,

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 

 

 

§ 27

 

1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga

dyrektor poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,

2)    podejmowanie próby wyjaśnienia nieporozumień,

3)    mediacje

4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie

3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się w  zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 28

 

1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Rozstrzygnięcie sporu przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór  pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA

§ 29

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

§ 30

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                      w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

5. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycieli.

 

§ 31

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora do realizacji zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających podstawę programu wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2) tematykę materiału edukacyjnego;

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

  1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
  2. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza do realizacji dyrektor przedszkola.
  3. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

9. Czas trwania  zajęć jest  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi
z dziećmi w wieku 3 - 4 lat około 15 minut,  z dziećmi w wieku 5 - 6 lat około 30 minut.

10. W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka           w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju.

1)   wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem
i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2)   warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

§ 32

1. Sposób prowadzenia dokumentacji przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 33

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy przedszkola,

2) liczbę oddziałów,

3) liczbę pracowników przedszkola,

4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez

organ prowadzący przedszkole,

5) kwalifikacje nauczycieli.

§ 34

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

2.  Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:

1)  godziny pracy przedszkola,

2)  godziny posiłków,

3)  harmonogram zajęć i zabaw edukacyjnych.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców.

4. Szczegółowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest dostosowany do założeń programowych.

 

§ 35

  1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się  5  godzin dziennie od 8.00 do 13.00.

2.   W trosce o prawidłowy  rozwój  psychoruchowy oraz  przebieg  wychowania  
i  kształcenia dzieci  w  wieku   przedszkolnym  zaleca  się  następujące   proporcje  zagospodarowania czasu przebywania  w   przedszkolu  oraz    innej   formie  wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią

się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co  najmniej  jedną  piątą  czasu  (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą)

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane
są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej  jedną  piątą  czasu  zajmują  różnego  typu  zajęcia  dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

§ 36

1.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) pomieszczenia do nauki i zabawy z niezbędnym wyposażeniem,

2) szatnię,

3) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

4) pomieszczenie socjalne,

5) ogród.

2. Zasady organizacji pracy określa Regulamin Pracy Przedszkola.

 

§ 37

1. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci i spełniającymi wymogi bhp.

2. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa                   i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań
i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 38

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, tj. od 01 września do 31 sierpnia.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

4. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora z uwzględnieniem potrzeb rodziców:

1) czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb środowiska,

2) zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych przedszkola i aneksów,

3) o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.

5. Przedszkole  pracuje  w  ustalonych  z  organem  prowadzącym  tygodniach  wakacji  letnich.

V

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 39

 

1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu określa Rada Gminy
z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.  Wysokość  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego dzieci  w  wieku  
do  lat  5 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową.

3. Informacja o odpłatności, zasadach i terminach wnoszenia opłat za świadczenia godzinowe przekazywana jest na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami.

4. Przedszkole zawiera umowę cywilną z rodzicami Rodzic - Przedszkole zawartą pomiędzy: Gminą Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa NIP 738-212-99-65, w imieniu której działa Przedszkole Samorządowe w Bobowej, ul. Pocztowa 4, 38-350 Bobowa, reprezentowane przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobowej.

5.  W   przypadku   nieobecności   dziecka   w   przedszkolu,   rodzicom   (prawnym opiekunom) przysługuje zwrot opłaty za świadczenia godzinowe w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

 

§ 40

1. Wychowankowie mogą korzystać maksymalnie z 3 posiłków w przedszkolu.

2. Godziny posiłków określa ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu, a przerwa między posiłkami nie przekracza 3 godzin.

3. Szczegółowe zasady żywieniowe i zasady odpłatności zawiera umowa o świadczenie usługi gastronomicznej zawarta między rodzicami (prawnymi opiekunami) a Gminną Jednostką Usług Komunalnych w Bobowej.

 

 

 

 

 

 

 

VI

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

 

§ 41

1.    W     przedszkolu    zatrudnia    się    nauczycieli,    pracowników    obsługi    
i    administracji.

2. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymagania kwalifikacyjne, prawa
i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane do niej przepisy wykonawcze.

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

4.  Każdy  pracownik  przedszkola  jest  odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej
w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności przedszkola.

6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

§ 42

1. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym odziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 43

1.Nauczyciel  odpowiada  za  bezpieczeństwo  i  zdrowie  powierzonych  jego  opiece  dzieci.

2.Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w szczególności:

1)   Informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu  wychowania przedszkolnego i planów pracy,

2)   Udziela rodzicom rzetelnej informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,

3)   Ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, 
z dysharmonią rozwojową itp.),

4)   Udostępnia  rodzicom  wytwory  działalności  dzieci   (prace   plastyczne,   ćwiczenia w podręcznikach itp.),

5)   Organizuje spotkania w oddziale, które odbywają się  za wiedzą i zgodą dyrektora.

3. Planuje  i  prowadzi  pracę  wychowawczo-dydaktyczną w  oparciu  o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:

1)   Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

2)   Dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich  rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

3)   Wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej oraz przyrodniczej,

4)   Stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,

5)   Stosuje nowoczesne i aktywizujące metody pracy.

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1)   Dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,

2)   Prowadzi i dokumentuje pracę- wyrównawczo-kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulacyjnych rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności.

3)   Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

4)   Przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej dla dzieci 5-6 letnich.

5. Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez, m.in.:

1)      Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,

2)      Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

3)      Aktywny udział w WDN-ie i naradach Rady Pedagogicznej,

4)      Samokształcenie,

5)      Pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka   i innych specjalistów,

6)      Wymianę  doświadczeń  z  innymi nauczycielami.

6. Dba o wystrój i estetyczny wygląd sali powierzonej opiece.

§ 44

1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu wychowawczo-dydaktycznego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:

1) zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie  rzadziej niż 2 razy w roku,

2) zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku,

3) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematyczne,
w miarę potrzeb,

4) zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku,

5) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu,

6) „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco,

7) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – 1-2 razy w roku,

2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

 

§ 45

1. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym:

1) sporządza opinię o dziecku kierowanym do poradni,

2) kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne,

3) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:

1) współpracuje z lekarzem i pielęgniarką,

2) prowadzi edukację prozdrowotne,

3) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

4) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,

5) organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami,

6) organizuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów – logopedę.

3. Celem współpracy jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom.

§ 46

1.  W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługowi i administracyjni. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2.Pracownicy administracyjno-obsługowi wykonują obowiązki zgodnie z zawartą
z dyrektorem przedszkola umową o pracę.

3.Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo- opiekuńczym mi.in. poprzez:

1) troskę   o   zachowanie bezpiecznych   i   higienicznych   warunków   pobytu   dzieci w przedszkolu,

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniem ich godności osobistej,

3) usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

4.Do obowiązków pracowników obsługowych przedszkola należy:

1)      dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,

2)      przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,

3)      odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia,

4)      przestrzeganie dyscypliny pracy,

5)      dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

5.Pracownicy zobowiązani są do  wykonywania  innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

6. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

7. Dyrektor dokonuje kontroli wewnętrznej pracy pracowników.

 

 

 

 

VII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 47

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem:

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć

organizowanych poza terenem przedszkola,

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

3) stwarza atmosferę akceptacji,

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

5) zabezpiecza się budynek przed samowolnym opuszczeniem przedszkola przez    dziecko oraz przed wejściem do budynku osób nieupoważnionych.

2. Rodzice dzieci  są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola 
i z przedszkola do domu.

§ 48

1. Przedszkole zapewnia właściwe zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.

2. Dziecko ma prawo do :

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego  i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy,

2) akceptacji i poszanowania godności osobistej,

3) wyboru form odpoczynku i zabawy, zdrowego żywienia,

4) życzliwego i podmiotowego traktowania,

5) otrzymywania pomocy dorosłych,

6) zdrowego i smacznego jedzenia,

7) aktywnego kształtowania własnej osobowości,

8) zabawy i wyboru partnera zabawy,

9) odpoczynku,

10) ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

11) swobodnego wyrażania własnych poglądów.

12) dziecko 6- letnie ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do najbliższej placówki przekracza 3 km.

3. Do obowiązków dziecka należy:

1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,

2) uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie,

4) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich

możliwości.

 

VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§ 49

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego               oddziaływania wychowawczego na dziecko i jego  indywidualny rozwój

2. Rodzice mają prawo do:

1)  zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z realizacji rocznego planu pracy i planów pracy w danym oddziale,
2)  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego wychowania i rozwoju,                                                                                                               3)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,                                                                                                                               4)  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji  pracy przedszkola,

5)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

6)  udziału w zebraniach grupowych, zajęciach otwartych, uroczystościach i imprezach przedszkolnych, wycieczkach organizowanych przez przedszkole

7)  ustalania stawki żywieniowej i zgłaszania zmian

8) w przypadku braku akceptacji decyzji dyrektora, rodzic lub prawny opiekun (inna strona) ma prawo odwołać się do organu sprawującego bezpośredni nadzór pedagogiczny.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu                                                                                                           2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce                                           3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji                                                                                                                                       4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zgodnie z obowiązującą procedurą

5) terminowe uiszczenie opłatności za pobyt dziecka w przedszkolu                                                               6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu                                                      7) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych                                  8) dbanie o czysty i schludny wygląd dziecka

9) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego  bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,                                                                10) zapewnienia dzieciom 6- letnim regularnego uczęszczania na zajęcia.

 

§ 50

1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkola, gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień,

2) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym

2. Dyrektor informuje rodziców o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko
6 - letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.

 

 

IX

ZASADY REKRUTACJI

§ 51

1.  Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.  Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
9 lat.

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

§ 52

1. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji w przypadku, gdy rodzice dziecka złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na następny rok szkolny w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie deklaracji na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem umowa, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

l. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:

l)  przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu 
o zasadę powszechnej dostępności,

2) podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie aktualnie obowiązujących  dokumentów

3) rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi określonymi na jej podstawie

2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie różnorodnych ofert umieszczonych w przedszkolu i w środowisku.

3. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc w przedszkolu dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.

4. Gdy liczba chętnych dzieci nie przekracza ilości miejsc w przedszkolu przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola i może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

§ 54

1.Terminy oraz zasady rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

1. Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole może organizować pomoc środowiska na rzecz dzieci w formie dotacji, darowizn.   Środki   uzyskane   tą   drogą   wspomagają  statutową działalność przedszkola.

 

§ 56

1.    Organem  uprawnionym   do   uchwalania   zmiany   Statutu   jest   Rada   Pedagogiczna.

2.    Zmiany    Statutu    dokonywane     są    w     formie     uchwały    Rady    Pedagogicznej.

 

§ 57

1.Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne przedszkola nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 58

 

1.Rada Pedagogiczna uchwałą nr  7/2016/2017 z dnia  09.02.2017r. zatwierdziła jednolity tekst statutu.