Regulamin konkursu „EKO postać z bajki”

Przedszkole Samorządowe w Bobowej
zaprasza dzieci do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym
pt. „ EKO postać z bajki”

REGULAMIN KONKURSU
I.
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Bobowej,
ul. Pocztowa 4, 38-350 Bobowa, tel. 18 351 40 73, e-mail: kontakt@przedszkole.bobowa.pl

II.
Cel konkursu

 Zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej;
 Kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich;
 Rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
 Propagowanie dbałości o przyrodę;
 Uświadomienie dziecku możliwości wtórnego wykorzystywania odpadów;
 Wyrobienie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska;
 Czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej
wzmacnianie wiary we własne siły.

III.
Zasady uczestnictwa

1. Konkurs plastyczny pt: „EKO postać z bajki” jest skierowany do dzieci w wieku 3 – 6 lat z Przedszkola Samorządowego w Bobowej.
2. Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców konkursu oraz wyróżnienia.
3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej. Dopuszcza się pomoc osób dorosłych. W przypadku rodzeństwa dopuszcza się wspólną pracę.
4. Technika i format dowolny z wykorzystaniem surowców wtórnych: plastikowe butelki, korki, puszki, reklamówki itp.
5. Każdy uczestnik może wykonać jedną prace konkursową.

IV.
Termin

Termin składania prac upływa 5 czerwca 2023r. Prace dostarczone po terminie nie będą dopuszczone do konkursu.

V.
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołane w tym celu jury.
2. Jury w ocenie prac weźmie pod uwagę:
– zgodność z tematyką konkursu,
– walory estetyczne pracy,
– oryginalność i pomysłowość.
3. W konkursie przewiduje się nagrody dla pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnienia
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 czerwca 2023r. wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola, a zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście.

Postanowienie końcowe

1. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
2. Regulamin konkursu opublikowany jest na tablicy informacyjnej dla rodziców.
3. Koordynatorem konkursu są nauczycielki Alicja Płazińska i Lidia Szpila.

Skip to content